Ubytovací řád

Pražská ubytovna


Telefon: +420 607 883 293, +420 607 193 152

Email: info@prazska-ubytovna.cz

Webová stránka: https://prazska-ubytovna.cz


U B Y T O V A C Í   Ř Á D (ke smlouvě o ubytování)

Společnosti:

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE společnosti provozující ubytovny: ZLIČÍN, STŘEŠOVICE

| Obchodní firma/název: Ubytování J.T. s.r.o.

| Sídlo společnosti: Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10

| Identifikační číslo: 06403018, Daňové identifikační číslo: CZ06403018

| Právní forma: Společnost s ručením omezeným

| Spisová značka: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281553

| Datum vzniku a zápisu: 4. září 2017

2) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE společnosti provozující ubytovny: RADLICE

| Obchodní název: Jan Tříska

| Statistická právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

| Identifikační číslo: 12632350, Daňové identifikační číslo: CZ6904080876

| Úřad zápisu příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

| Adresa: Praha 10, 10100, Vršovice (Praha 10), Finská 582/1,

| Okres: CZ0100 Praha, Základní územní jednotka: 500224 Praha 10

| Datum vzniku: 26.9.1990

 

Ubytování hostů v ubytovnách Pražká ubytovna (dále také „ubytovna, ubytovny, nebo provozovatel“) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje uhradit ubytovateli za ubytování, za místní poplatky a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem, či smlouvou o ubytování předem sjednanou částku.

Smlouva o ubytování (dále také „smlouva“) je uzavřena vždy písemně, elektronicky, popř. ústně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či, e-mailové potvrzení objednávky rezervace, či telefonická, popř. ústní rezervace.

Uzavřením smlouvy host souhlasí se smlouvou i s tímto ubytovacím řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se smlouva.

Penzion zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii ubytování.

Při příjezdu do ubytovny host ohlásí svůj příjezd dle dohoddy po telefonu ubytovny. Host povinen předložit platný doklad totožnosti. Na základě jeho předložení je zapsán a ubytován. Host dostane do užívání po dobu pobytu čipovou kartu/nebo klíč od elektronického zámku dveří do pokoje/podle druhu zámkového sytému. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození této karty, jakož i zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy uzavřené mezi penzionem a hostem.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné/třetí osobě, která není součástí smlouvy o ubytování.

Z bezpečnostních důvodů se hotelový host se při příchodu do hotelu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.

Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky.

Host je povinen při příjezdu do ubytovny upozornit provozovatele na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc, nebo snadnou evakuaci hostů v případě požáru a jiných vážných havárií.

Užívání zařízení ubytovny je zakázáno osobám postiženým infekčním onemocněním.

V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není ubytovna povinna automaticky prodloužit jeho pobyt. V této situaci je přípustná možnost rezervace jiného volného pokoje v ubytovně.

Pokud host požaduje ubytování před 6. hod. ranní, bude mu k účtu připočítána i noc předchozí. Ve výjimečných případech je možná dohoda o úhradě jen části ceny, ovšem na snížení ceny nepřipadá žádný nárok.

Pro uložení cenných věcí není standardně pokoj ubytovny uzpůsoben. Ubytovna nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které si host uložil v pronajatém pokoji.

Pokoj je vybaven inventářem dle dané kategorie ubytovny. Není dovoleno bez předchozí písemné dohody přemisťování zařízení a nábytku v pokoji, i mimo něj.

Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízko příkonové elektrické spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny zaměstnancem hotelu na základě písemné dohody a poučení stvrzené podpisem hosta. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody či újmy, způsobené dětmi v ubytovně i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich právní zástupce, rodič či doprovod.

Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem provozovatele ubytovnen a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v ubytovně a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v ubytovně způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku ubytovny. Host nikdy nesmí nechat své zvíře bez dozoru, anebo v zamčeném pokoji. V případě nutnosti úklidu pokoje musí zajistit zvíře tak, aby pracovník úklidu nebyl ohrožen na zdraví a životě. Doporučení penzionu je, že každý host se zvířetem na pokoji si umístí na kliku pokoje cedulku s nápisem „Nerušit / Do not disturb“ červenou stranou směrem do chodby, aby pracovník úklidu nevkročil do prostor pokoje a tím nezpůsobil nežádoucím událostem.

Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Host má právo využít přístup na internet pomocí sítě Wi-Fi, pokud je na ubytovně k dispozici, a to ve všech prostorech ubytovny. Host nesmí využívat připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření internetové sítě ubytovny. Síť v ubytovně je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); provozovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Provozovatel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.

Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky a vstupní dveře zavřít na západku. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, provozovatel nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.

Při odjezdu z ubytovny je host povinen odevzdat čipovou kartu/klíč od pokoje dle instrukcí provozovatele.

Hostem zapomenuté věci bude ubytovna deponovat po dobu 2 měsíců. Pokud se o věci host přihlásí přes e-mailovou komunikaci, budou hostovi na písemné vyžádání zapomenuté věci zaslány. Tato služba bude účtována dle platného ceníku zasílací služby.

Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím provozovatele. Každá návštěva musí z bezpečnostních důvodů zapsána do knihy návštěv s těmito daty: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a vlastnoruční podpis. Záznam musí obsahovat čas příchodu a odchodu. Návštěvy se nepovolují v době nočního klidu, to je mezi 22:00 až 07:00 hodinou.

V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje provozovatel; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu může být účtován poplatek.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit takovou částku, která je v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky ubytovny. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici na webových portálech, na stránkách https://prazska-ubytovna.cz/, anebo ve vstupních protorech ubytovny. Vzhledem k tomu, že ceny jsou nastavovány na denní bázi, nevzniká žádný právní nárok na výši ceny z minulého, nebo budoucího období. 

Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování, městskou taxu a případné další služby, o které projevil zájem, nebo si je doobjednal přímo na místě. V případě provedené zálohy na služby mu bude tato odečtena, a tedy výsledná cena o zálohu ponížena. Po úhradě částky za ubytování a služby bude hostovi vystaven daňový doklad v souladu se zákonem potvrzující zaplacení celého pobytu.

V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky, a následně písemně upozorní.

Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.

Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Provozovatel si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která na ubytovně vznikne předčasným ukončením pobytu hosta takzvanými storno poplatky.

Ubytovny jsou vybaveny požárními hasicími přístroji, které jsou na viditelném a označeném místě na každém patře. V případě požáru je nutné nahlásit požár na telefon provozovatele, který je uveden na těchto stránkách. Host je povinen seznámit se s evakuačním plánem a bezpečnostními pravidly v případě požáru. Všechny ústupové cesty jsou dle zákona označeny zelenými šipkami s vyobrazenou osobou. Tyto evakuační světla mají vlastní zdroj, a tedy svítí i v případě výpadku elektrického proudu.

Z důvodu bezpečnosti jsou prostory před vchodem do ubytovny, v recepci a chodby snímány kamerami. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 14 dnů.

Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej,
 • řádně užívat prostory ubytoven, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením;
 • případnou způsobenou škodu bezodkladně oznámit,
 • dodržovat aktuálně platné hygienické předpisy a požadavky ubytoven (např. nošení respirátorů v souvislosti s pandemií koronaviru Covid – 19)
 • v době od 22 hod do 07 hod (doba nočního klidu) se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem, a to ani v okolí ubytovny.
 • akceptovat zákazové a příkazové cedule umístěné na, nebo v blízkém okolí dveří a oken.

Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy ubytoven. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je hotel oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovnou před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.

Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.),
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace,
 • v budově ubytovny kouřit a používat otevřený oheň,
 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

Provozovatel, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje hosta (spotřebitele) o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

U směnárenských činností a obchodů, v souladu se zákonem 277/2013 Sb. má host právo podat stížnost České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 a podat návrh Finančnímu arbitrovi, se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti ubytoven přijímá provozovatel ubytoven.

Informace o nakládání s osobními údaji

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů je INOS Zličín, a. s.
 • Oprávnění ke zpracování osobních údajů provozovatel získává na základě osobního souhlasu o zpracování osobních údajů anebo na základě smluvního vztahu podnikatelských subjektů, pokud je objednatelem ubytování firma.
 • Informace o zpracování osobních údajů: Osobní údaje ubytovna zpracovává dle zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz a z důvodu plnění poskytovaných služeb a povinností z toho vyplývajících. Více informací o zpracování osobních údajů viz např. stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky zmíněný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje provozovatele jsou: Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, telefon: +420 607 883 293, +420 607 193 152, Email: info@prazska-ubytovna.cz, Webová stránka: https://prazska-ubytovna.cz/.

Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 20/08/2022 a nahrazuje Ubytovací řád předchozího data.

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a vážíme si Vaší důvěry. Doufáme, že u nás budete spokojeni a že Váš pobyt splní Vaše očekávání. Tento ubytovací řád má chránit všechny naše hosty a i nás, kteří poskytujeme ubytovací a další služby s ubytováním spojené. Velice rádi uvítáme jakékoliv návrhy na zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Jsme si vědomi, že je stále možnost něco zlepšovat.